Бутиков избор и индивидуален подбор на имоти.

Управление на имоти

Полюси предлага на своите клиенти услугата „Управление на недвижими имоти”.
В зависимост от желанието на собственика и конкретно сключения договор, услугата Управление може да включва следното:
1. Грижа за имота от името на собственика:
– Заплащане на дължимите от собственика на имота данъци, такси, застраховки и други.
– Представляване на собственика на имота навсякъде, където е необходимо , за което се представя изрично нотариално заверено пълномощно.
– Представляване на собственика пред общото събрание на сградата, в която се намира имота.
2. Отдаване на недвижимия имот под наем. Намиране на наемател и сключване на договор.
– Подготовка на имота за отдаване – почистване, преоборудване, ремонтиране.
3. Представляване интересите на собственика по време на наемния период.
– Получаване на месечния наем, в случай че договора за наем предвижда плащане в брой и отчитането му на собственика.
– Съхраняване на предоставения депозит и възстановяването му съгласно условията на сключения договор за наем.
– Контролиране изпълнението на всички клаузи по договора от страна на наемателя, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативи.
– Периодичен контрол за състоянието на отдадения имот, и при необходимост, и със съгласието на собственика отстраняване на повреди в имота.
– Правна защита интересите на собственика.
Възнаграждението на Полюси за управление на недвижим имот варира между 10 и 15% от наемната цена в зависимост от вида на имота и конкретно договорените задължения на агенцията.
Всички извършени разходи от името и за сметка на собственика се заплащат от него на агенцията.