Бутиков избор и индивидуален подбор на имоти.

Брокери ще ползват услугите на Агенцията по кадастър

Публикувано във факти.бг: Брокери ще ползват услугите на Агенцията по кадастър

По-малко опашки в Агенцията по кадастъра, политика за задържане на вече обучените специалисти и привличане на нови,

оптимизиране на работата с граждани, инвеститори и администрация. Това са сред основните задачи, които си поставя новият директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), Виолета Коритарова. Акцент в работата ще е и задълбочаване на работата на Агенцията и брокерите на недвижими имоти, заяви тя в специално интервю за ФАКТИ.

Госпожо Коритарова, какви подобрения в услугите на АГКК могат да очакват гражданите и бизнеса?

Приоритет на Агенцията е подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри, гарантиране на добро качество на кадастралните и геодезическите данни и материали.

Публикувано във факти.бг:

Подобренията могат да бъдат разделени на две групи – кратко- и дългосрочни. Целта е да ги изпълняваме поетапно, за да се постигне добър резултат, който действително да бъде почувстван от потребителите – граждани, инвеститори и администрации, които ползват нашите услуги.

Най-важното за мен е да се положат максимални усилия за подобряване на административното обслужване – намаляване на опашките в нашите офиси, да се избегне закъсняването на сроковете, така че Агенцията да се наложи като коректен партньор.

Отчитам трудностите в работата на офиса в София-град, да предоставя услугите в определените срокове, породени от големия обем постъпващи заявления. За постигане на по-голяма ефективност и ефикасност на административното обслужване с кадастрална информация в кратък срок ще подготвим съответните нормативни промени, които да създадат условия, правоспособните лица по кадастър да имат правото да издават скици за поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти и други удостоверителни документи. С това целим да се облекчи работата в бек офисите и да се концентрираме и засилим административния капацитет в „поддръжката на кадастралната карта”. Надяваме се да успеем в рамките на два три месеца и да видим резултат в тази посока.

Как ще работите с потребителите – било то физически лица, фирми или общини?

Тук е мястото да отбележа наблюдаващата се липса на стандарти за контрол на качеството при поддръжка и изменение на кадастралната карта, голяма част от дейностите се оставят на съвестта на съответния изпълнител. Необходимо е осъществяването на контрол на цялата гама от геодезически дейности.

Друга важна задача е да направим така, че да имаме добре работещи фирми в бранша. Защото ние сме администрация и като такава, разчитаме изцяло на геодезистите за създаване на продуктите, които са под наше управление. В наш интерес е да имаме силни геодезически фирми, чиито продукт е с гарантирано качество и пълнота на данните. Желанието ни е при приемане на тяхната работа да имаме възможност да я проверяваме повече от нормативно определения процент, тъй като добрата продукция предполага и качествени услуги, предоставяни от Агенцията.

Преди време имаше информация, че има доста грешки. Какво е състоянието в момента?

Наблюдава се повишаване качеството на кадастралната карта, следствие на предприетите мерки за популяризиране процеса на създаване и повишената активност на гражданите. За постигане на по-добри резултати се предвижда осъществяването на контрол при създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, който да бъде от екип в по-широк състав, включващ освен служители на Агенцията и представители на професионалните сдружения на геодезистите и земеустроителите. Ще се предприемат стъпки за засилване контрола върху дейности по приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и върху дейността на правоспособните лица при извършените от тях дейности по кадастъра.

Законово имате ли това право?

Имаме определен минимален процент за проверка, но никой не ни ограничава за обема на проверяваната кадастрална карта, т.е. ако имаме необходимия административен капацитет бихме проверявали значително по-голям процент, а убедена съм това ще доведе до по-качествен продукт.

Проблем е привличането на геодезисти в администрацията и ще работим в посока да задържим настоящите специалисти. Важно е да не допускаме нашите експерти, след като се почувстват знаещи и можещи да търсят реализация в частния бизнес. Трудно ще е, но това са част от приоритетите в краткосрочен план.

Това предполагам е свързано и с грешките които могат да бъдат обжалвани и чиято първа корекция се поема от геодезическата фирма.

Точно така. Отстраняването на непълнота или грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри, допусната по вина на правоспособното лице, изработило картата, се извършва безвъзмездно в срока за отстраняване на дефектите, определен съгласно договора, т.е. в тези корекции са безплатни, но само за тези собственици, които са участвали в процеса по нейното създаване.

Какво става с тези, които не са били активни?

При констатирани пропуски в съдържанието на картата и регистрите, гражданите следва да предоставят съответните документи, но процедурата за тях не е безплатен.

Колко струва?

Хипотезите за отстраняване на непълнота или грешка, изменение в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизане в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри са толкова много, че не бих се наела да посочва конкретна стойност, но не трябва да се забравя че такси за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри са определени в раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Ще развивате ли електронните услуги на сайта?

Освен мерки в посока за по-качествено и по-бързо обслужване на граждани с кадастрална информация, Агенцията ще продължи да популяризира предлаганите електронни услуги чрез Кадаскрално-административната информационна система – КАИС. Имам идея да намерим правилните информационни канали за популяризиране работа с УЕБ ПОРТАЛ „КАИС“. Следва да отбележа преимуществото на Е-услугите – спестяват време, усилия и средства, защото за да ги получат, гражданите не трябва да посещават офиса ни и да стоят по опашки, и не на последно място електронните услуги са с 30% по-евтини. Ако успеем да намалим потока на граждани в нашите приемни, ще освободим капацитет, който да компенсира недостатъчната численост на служителите в Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) и ще се създаде възможност за изпълняване на увеличения обем от услуги, без това да влияе върху качеството и бързината на административното обслужване на физическите и юридически лица.

Ще работим и в посока да убедим всички администрации, че скиците и схемите, издадени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър имат силата на официален документ и следва да ги ползват при провежданите от тях административни производства, т.е. да намалим административната тежест.

Между АГКК и кои администрации следва да има електронна връзка?

Агенция по вписванията, общинските администрации, министерството на земеделието, храните и горите, МОСВ, АПИ, НКЖИ и др. при създаване на геопространствените бази данни. Очакваме увеличаване ползването на електронните документи от нотариусите, въз основа на създадената норма през 2014 г., която дава възможност на нотариусите, използвайки информационната система на кадастъра, да получават официални документи чрез отдалечен достъп. Трябва еднозначно да сложим знак на равенство между електронната скица и на хартиен носител. Също така ще фокусираме разяснителната ни дейност и върху друга група – брокерите на недвижими имоти. Те да могат да правят справки чрез интернет и да имат предварителна информация за имотите, което е необходимо условие за успешно финализиране на сделките с недвижими имоти, а не както често се случва в последния момент, няколко дни преди сделка собствениците да заявяват нашите услуги.

Това не е малко трудно постижимо като се има предвид, че тяхната дейност не е урегулирана законово?

Ще осъществим контакти с НСНИ. Предстоят разговори. Ще отбележа, че при търсене и разглеждане на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър не се заплаща такса. Агенцията предоставя както официални документи така и справки в електронна форма и графичен вид, за чието заявяване не е необходимо наличието на електронен подпис. Брокерите могат да провокират собствениците да правят справка за пълнотата на данните за техните имоти. Искаме да насърчим посредниците да проверяват информацията и да я ползват в пълния й обем.

Ще се фокусираме върху всички потребители и за нас е много ценно да получаваме информация за тяхната удовлетвореност от нашите услуги, ако трябва ще усъвършенстваме и оптимизираме нашите услуги, ще надграждаме УЕБ ПОРТАЛ „КАИС“ и при необходимост ще подобряваме неговия интерфейс, за да създадем възможност за лесна и ефективна употреба, така че да се достигне до желания резултат. Това са по-дългосрочни цели, но ще работим и в тази посока.

Какви са Ви плановете относно цифровизацията на кадастъра?

Това е основната дейност, трябва да продължим да работи активно. На всички професионалисти в бранша е известно, че добре развитият кадастър подобрява инвестиционния процес в страната. Липсата на кадастър гони инвеститорите, подпомага измамите с недвижими имоти, улеснява укриването на данъци и т.н.

До 2019 г. 96% от територията на България трябва да е покрита с кадастрална карта? В каква степен е готова тя към днешна дата?

Преобразуването на Картата на възстановената собственост, създадена по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, в кадастрална карта и кадастрални регистри се изпълнява по график и за сега не се наблюдава забавяне. Ще положим усилия срокът да бъде спазен. Към момента имаме около 60% покритие на територията с кадастрална карта, говорим за неурбанизираните територии – земеделски и горски територии.

Поетапно до края на 2018 г., най-късно до средата на следващата година ще бъде одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия, след което предстои да се изработи картата за оставащите населени места, за да се достигнат 100%.

Това е необходима предпоставка АГКК да се утвърди като силна административна структура на територията на България и да се наложи като единствен доставчик на кадастрална информация. Според мен това е пътят за развитие на агенцията.

Може ли да припомним с какво кадастралната карта е важна за инвеститорите?

Създаването на актуални и точни цифрови картни материали за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти и други е предпоставка за разработване на политики за устойчиво развитие на регионите, от своя страна това налага бързото развитие на дейностите в областта на геодезията и картографията. Актуалната географска и кадастрална информация е инструмент за вземане на решения в много сектори.

За всеки инвестиционен проект е необходимо да осигурим вярна и точна картографска и кадастрална основа. Кадастралната карта дава пълна информация за недвижимата собственост с точните й площи, предназначение и собственици, видовете обекти, тяхната идентификация и характеристиките им, включително данни за точност, актуалност, пространствен обхват и правен статут. В кадастъра се съдържа информация и за зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнали въз основа на нормативен или административен акт.

Имотният балон в България

Имотният балон в България – къде е проблемът и какво да се прави

България е сред европейските страни със силно надценен пазар на недвижимите имоти

 

Населението на България намалява, а цените на жилищата в големите градове нарастват. Как се обясняват тези странни дисбаланси и какъв е изходът, отговаря „Дойче веле“ (Deutsche Welle).

България е сред европейските страни със силно надценен пазар на недвижимите имоти. През последните две години цените на жилищата в страната растат с едни от най-високите  темпове в Европейския съюз, предупреждава Европейската комисия, която смята този факт за обезпокоителен на фона на високата задлъжнялост на българските домакинства и бизнес.

Продължаващото пренаселване на София, Варна и Пловдив е сред причините за големия дисбаланс на пазара на имоти, предлагани за продажба или за отдаване под наем в най-големите градове. Изследване на Световната банка свързва жилищната криза  и с нарастващите разлики в доходите на отделните социални и етнически групи в страната. Според официалната статистика, в България има 3,9 милиона налични жилища  – този брой би трябвало да е съвсем достатъчен за нуждите на трите милиона български домакинства.

Експертите на Световната банка обаче констатират следното: „1,2 милиона от жилищата в България са необитаеми, а това означава, че в действителност 3 милиона български домакинства живеят в 2,7 милиона жилища. Често пъти 6-8 души от три поколения си споделят един-единствен апартамент . В същото време една четвърт от жилищата в София и близо половината от къщите в селските райони остават необитаеми.“

Програмният директор в софийския институт „Отворено общество“ Боян Захариев е категоричен, че за младите семейства в страната намирането на жилище е много трудно заради ниските доходи – и че това е един от факторите за интензивната емиграция. Младите българи, редом с младите италианци, държат европейския рекорд по най-дълго съжителство с родителите под един покрив – средно до 34-годишна възраст.

Според доклада на Световната банка, в пренаселените жилища живеят 80% от децата под 18 години и 60% от младите хора на възраст между 16 и 29 години. Пренаселени жилища обитават и 82% от наемателите, които плащат пазарен наем. Процентът на пренаселените жилища в България е много висок в сравнение със средните показатели за Европейския съюз, изтъкват експертите на банката.

Средните цени на жилищата са между 550 и 800 евро на кв.м за по-малко атрактивните жилища в стари сгради и до 800-1200 евро на кв.м за жилища в новопостроени сгради с по-атрактивно местонахождение, отбелязват още от Световната банка. Средният месечен доход на домакинство обаче е 477 евро, което значи, че по-голямата част от населението не е в състояние да си  закупи или дори да наеме жилище на пазарни цени.

По относителен дял на разходите за поддържане на жилищата България се нарежда на второ място сред държавите от бившия Източен блок. В това отношение е налице  огромна разлика между отделните райони в страната, се посочва в доклада на Световната банка.

„В градове като София, където производителността е по-висока и възможностите са по-големи, жилищните разходи са много високи спрямо доходите. На други места разходите са ниски, но жилищата са празни“, гласи един от изводите в изследването.

Боян Захариев допълва, че тези разходи надхвърлят 15% от бюджета на българските домакинства, което е една от причините за ниския стандарт на живот на българите. Квартирните им проблеми се коренят и в лошото състояние на изградения по времето на НРБ жилищен фонд, състоящ се основно от панелни комплекси на възраст 30 и повече години. Именно в тях се намират и над три четвърти от апартаментите в страната. Липсата на поддръжка и на технически инспекции поставят нерядко застрашават живота и здравето на обитателите на над 30% от жилищата  в страната.

Пазарът за отдаване на имоти под наем в България обхваща едва 5% от жилищната площ в страната, се казва в доклада на Световната банка. „Липсата на ефективен пазар за отдаване на жилища под наем ограничава трудовата мобилност и нагнетява проблемите около намирането на сносен дом.“ Дефицитът от имоти за отдаване под наем е основен възпиращ фактор за трудовата мобилност особено на младите семейства и изкуствено завишава наемите на наличния жилищен фонд, констатират експертите на Световната банка. Според тях, една от причините за липсата на напредък в това отношение са недъзите на правосъдната система, която не гарантира изпълнението на договорите – както от страна на наемодателите, така и от страна на квартирантите.

Какво да се направи?

За да се намали пренаселеността на жилищата в България и да се стимулира пазарът за отдаване на жилища под наем, експертите на банката съветват българското правителство да преразгледа изцяло жилищната си политика, с цел да се подобрят шансовете за решаването на един от най-тежките проблеми пред топящите се млади поколения в страната. Да се освободят от данък доходите на собствениците, които отдават до пет апартамента под наем, а също и да се гарантира бърза и евтина процедура за разрешаване на спорове между наематели и наемодатели.

Държавата спешно трябва да увеличи и подкрепата си за благоустрояване на крайно пренаселените и нехигиенични  ромски гета, които отдавна са се превърнали в постоянни центрове на социално и етническо напрежение. Според Боян Захариев, изключително неправилна е извършваната разпродажба на социалните жилища, които вече са под 2% от жилищния  фонд в страната.

Захариев подкрепя предложението на Световната банка социално слабите хора – бездомни, пенсионери, роми, младежи и многодетни семейства – да получават т.нар. жилищни ваучери, които да им позволят да излизат под наем на свободния пазар. Тази широко разпространена на Запад политика позволява крайно нуждаещите се да имат сигурна държавна поддръжка при изплащането до 70% от стойността на наема и на режийните разходи. Така ще се стимулират и повече собственици да дават под наем ненужните им жилищни площи.

Укротява ли се поскъпването при жилищата

Пазарът на жилища в София от началото на 2017 г.
Поскъпването на най-масовия сегмент от сектора на недвижимите имоти – жилищата, продължава. Между 5% и 10% са се увеличили цените на апартаментите в София през деветмесечието на текущата година. Едва в пет квартала не се наблюдава промяна в цената през септември спрямо януари. Сред тях са Балите брези, Горна баня, Докторски паметник, Драгалевци.Мусагеница и Красна полята са местата, в които се наблюдава най-голям ръст в цената на квадратен метър жилищна площ – 12%, като в първия стойността е малко под 1000 EUR/кв.м.

Масовото поскъпване на жилища в София за периода януари-септември 2017 г. е между 5-6%, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. В тази група попадат райони като Изток, Гоце Делчев, Медицинска академия, Гео Милев, Редута, Манастирски ливади.

Захарна фабрика, Хладилника и Обеля са местата в столицата, където през септември могат да се купят по-евтино жилища в сравнение с януари. Спадът е между 3% и 4%.

Докторски паметник е лидер по цена на квадратен метър жилищна площ. Офертните стойности вече са близо до 1900 EUR/кв.м. Второто място е за Иван Вазов с цени от 1518 EUR/кв.м. Над 1300 EUR е офертната стойност на квадратния метър в Изгрев, Изток и Яворов. Срещу 1500 EUR/кв.м може да се купи жилище в Лозенец, Оборище и Медицинска Академия. Прави впечатление, че в почти всички горепосочени квартали се наблюдава дефицит в предлагането. Според специалисти той ще продължи, тъй като в периода 2006-2008 г. парцелите бяха изкупени и застроени. Тези предприемачи, които кризата посрещна и бяха принудени да замразят проектите си, вече достроиха и разпродадоха проектите си.

Между 1000 EUR/кв.м и 1100 EUR/кв.м се търгуват апартаментите в центъра и квартали като Стрелбище, Гоце Делчев и Гео Милев.

Къде могат да се намерят най-евтини жилища? Най-достъпните от ценова гл.т. жилищни имоти се предлагат в комплексите Надежда и Люлин, както и Красна поляна и Толстой. Там цените са под 750 EUR/кв.м.

С колко ще поскъпнат жилищата до края на годината е трудно да се прогнозира, но според анализатори това несъмнено ще се случи в районите, в които има както липса на нови проекти, така и предлагане на жилища старо строителство. Купувачите ще изместят фокуса си на търсене продиктувани именно от липсата на предлагане.

Цени на жилища в някои квартали на София (в EUR/кв.м.)

квартал януари
2017 г.
септември
2017 г.
изм. %
2017 г.
изм. %
2016 г.
Банишора 781 855 9 4
Белите брези 944 950 5
Борово 936 976 4 11
Бояна 901 950 5 5
Бъкстон 834 906 8 3
Витоша 868 902 3 7
Гевгелийски 807 871 7 -1
Гео Милев 949 1003 5 4
Горна баня 810 809 4
Гоце Делчев 950 1009 6 7
Дианабад 905 972 7 6
Докторски паметник 1886 1889 8
Драгалевци 945 950 -1
Дружба 768 825 7 4
Дървеница 811 879 8 2
Западен парк 807 880 9 5
Захарна фабрика 723 708 -3
Зона Б-18 834 908 8 2
Зона Б-19 826 902 9 8
Зона Б-5 855 904 5 3
Зона Б-5-3 933 942 -2
Иван Вазов 1397 1518 8 8
Изгрев 1193 1322 10 3
Изток 1221 1305 6
Княжево 734 775 5 7
Красна поляна 646 724 12 1
Красно село 859 903 5 9
Кръстова вада 949 956 2
Лозенец 1165 1251 7 1
Люлин 658 728 10 5
Малинова долина 711 774 8
Манастирски ливади 863 922 6 7
Медицинска академия 1161 1235 6 8
Младост 862 945 9 5
Модерно предградие 611 677 10 7
Мусагеница 855 965 12 8
Надежда 684 736 7 11
Обеля 658 637 -4 2
Оборище 1187 1233 3 10
Овча купел 699 751 7 7
Павлово 781 845 8 2
Подуяне 882 936 6 7
Полигона 826 879 6 1
Разсадника 811 893 10 6
Редута 872 918 5 12
Света Троица 777 870 11 10
Свобода 597 628 5 8
Сердика 808 855 5 13
Симеоново 886 904 2 5
Славия 834 852 2 1
Слатина 777 854 9 12
Стрелбище 1059 1108 4 11
Студентски град 786 840 6 4
Сухата река 771 835 8 5
Толстой 670 702 4 12
Хаджи Димитър 721 798 10 1
Хиподрума 1026 1083 5 7
Хладилника 1018 989 -3 3
Център 1052 1140 8 11
Яворов 1271 1321 3 12